Jezik je živ i konstantno se mijenja, a neke od promjena u jeziku događaju se zbog jezičnih dodira, koje uzrokuju i posuđivanje riječi. Svaki novi predmet koji ulazi u neku društvenu zajednicu popraćen je svojim izvornim nazivom, pa nerijetko i ostaje u zajednici, prilagođen njihovom jeziku ili govoru. S obzirom na to da se na […]

Pročitaj više

Usprkos većinskom vjerovanju stanovništva, lov nije samo ubijanje divljih životinja kao sredstvo prehrane. Lov je briga o prehrani divljači i bioraznolikosti. Drugim riječima, glavni zadatak današnjih lovaca osigurati je da neka životinjska vrsta ne potisne ili ugrozi egzistenciju druge. Zato se divljač za vrijeme lovostaja prebrojava i utvrđuje se koliko jedinki treba uloviti. Lov je, prema […]

Pročitaj više

U doba antike, kada Rimljani naseljavaju naša područja, pomorstvom se odvijala većina trgovine. Pomorske trgovačke rute pokrivale su čitav Mediteran pa tako i vrlo aktivno Jadransko more. Istočna obala Jadrana bila je trgovački razvijenija od zapadne, budući da obiluje brojnim otocima i sigurnim lukama za sklanjanje brodova. Trgovački brodovi koji su plovili Jadranom u to […]

Pročitaj više